Regulamin konkursowy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Eduexpert Sp. z o.o. , z siedzibą na ul. Kociewskiej 22, 87-100 Toruń.(zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie Eduexpert (zwanej dalej “Fanpage”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
  z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 3. osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 1. Nagrodą jest licencja edukacyjnego produktu multimedialnego do wyboru:
 • Muzyczne zabawy. Dźwięki i słowa,
 • ABC Bezpieczeństwa. Służby ratunkowe,
 • Ekotropiciele.
 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Eduexpert
 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 1. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/eduexpert.eu/
 1. Konkurs trwa od dnia 20.03.2024 godz. 15:00 do 25.03.2024 godz. 15:00.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu

Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/eduexpert.eu/

 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 1. Polubienie fanpaga firmy Eduexpert
 2. https://www.facebook.com/eduexpert.eu/
 3. Udostępnienie postu konkursowego
 4. Odnalezienie w poście konkursowym 10 wyrazów związanych z wiosną
  i wypisanie ich w komentarzu
Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/eduexpert.eu/

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/eduexpert.eu/
 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 10 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – Eduexpert wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres mailowy
 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 1. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.
 1. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 1. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.

 7. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się
  z przedstawicieli firmy Eduexpert:
 • Agnieszka Dziedzic
 • Malwina Zawidzka
 • Justyna Orłowska
 1. Prace zostaną ocenione pod względem:
  - poprawności spełnienia wszystkich warunków.
 1. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości,
  z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak
  i graficznej);
 1. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 1. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 1. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 1. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia
  w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
  i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
  w Konkursie.

 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części,
  a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 1. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych,
  w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię
  i nazwisko).

 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2024 i obowiązuje do 25.03.2024

 

Powrót do blogu