Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze biologii, przyrody, chemii i geografii, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (217 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (542 e-materiały) w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 394 036,00 PLN

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4015/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia  do ucznia w obszarze biologii, przyrody, chemii i geografii, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (217 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (542 e-materiały) w okresie od I 2021 do VI 2023.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 6 394 036,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o.– Partner Wiodący

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

 

 

Powrót do blogu