Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.03.2021 do 30.06.2023

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 364 700,00 zł

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – obszar V” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/wartość dofinansowania: 5 364 700,00 PLN z następujących źródeł:

ze środków europejskich w kwocie: 4 521 369,16 PLN

ze środków dotacji celowej: 843 330,84 PLN

Okres realizacji: od 01.03.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący

PL SP. Z O.O. – Partner 1

GroMar Sp. z o.o. – Partner 2

LPE Sp. z o.o. – Partner 3

Powrót do blogu