Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej.

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

11 674 080,00 zł

„Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3018/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 674 080,00 PLN, z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 9 838 914,62 PLN

ze środków dotacji celowej: 1 835 165,38  PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący

GroMar Sp. z o.o.– Partner 1

Eduexpert Sp. z o.o.– Partner 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu– Partner 3

 

 

Powrót do blogu