Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 19 zawodów szkolnictwa branżowego (branża opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z 33 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA:

od 01.01.2022 do 31.05.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 578 360,00 PLN

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1016/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa Beneficjenta:     

Eduexpert Sp. z o.o.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Powrót do blogu