Strategia internacjonalizacji firmy Eduexpert sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.5: Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie Wnioskodawcy do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

ZAKRES DZIAŁAŃ

Opracowanie strategii internacjonalizacji

DATA

22.05.2019 – 20.07.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

24 600,00 zł
Powrót do blogu