Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny

 Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA:

od 01.10.2020 do 29.07.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 198 800,00 zł

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.10.2020 do 29.07.2022, 6 zestawów narzędzi edukacyjnych do języków obcych dla II etapu edukacyjnego: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego, a także opracowanie programów nauczania do języków obcych nowożytnych: j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego – Obszar V

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

Pracownicy systemu oświaty,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Szkoły i placówki oświatowe,

Kuratoria oświaty,

Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,

Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 1 198 800,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 29.07.2022

Nazwa Beneficjenta:

Partner wiodący: 

Partner: 

 

Powrót do blogu