E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

4 679 350,00 zł

„E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3013/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/ dofinansowania: Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 679 350,00 PLN, z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 3 943 756,18 PLN

ze środków dotacji celowej: 735 593,82 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący
  • CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner 1
  • GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

Powrót do blogu