Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 358 518,00 zł

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I 2021 do VI 2023.

Wartość projektu/dofinansowania: 5 358 518,00 PLN z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 4 516 158,97 PLN

ze środków dotacji celowej: 842 359,03 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023


Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1       

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

LPE Sp. z o.o.– Partner 3

Powrót do blogu