Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 19 zawodów szkolnictwa branżowego (branża opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z 33 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA:

od 01.01.2022 do 31.05.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 578 360,00 PLN

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1016/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa Beneficjenta:     

Eduexpert Sp. z o.o.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Powrót do blogu