Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Celem głównym projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R koncepcji innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do realizacji eksperymentów dla szkół, nauczycieli i uczniów.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń”

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.04.2019 – 31.12.2019

 

Powrót do blogu