Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.02.2017 - 31.10.2018

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy podmioty:

  • Eduexpert sp. z o.o.
    • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
    • FUNMEDIA sp. zo.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 30 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administracyjno-usługowym(II) w dwóch grupach zawodów: ekonomiczno-administracyjno-biurowym oraz transportowo-spedycyjno-logistycznym.
W ramach 30 e-zasobów opracowanych zostanie 13 e-zasobów w języku angielskim oraz 17 e-zasobów dla 5 zawodów w innych językach obcych, w tym dla 4 zawodów (technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego) w językach: niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim oraz dla 1 zawodu (technik żeglugi śródlądowej) w języku niemieckim.

Czas realizacji:

01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu:

3 343 625,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 818 007,15 zł

Zapytania cenowe

Sekwencje audio


22.12.2017
Zapytanie cenowe – sekwencje audio

Sekwencje audio


11.05.2017
Zapytanie cenowe – sekwencje audio

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

Powrót do blogu