Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 231 350,00 zł

„Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4034/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 5 231 350,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący

CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner 1

GroMar Sp. z o.o. – Partner 2

Powrót do blogu