Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 8 zawodów szkolnictwa branżowego (branża rybacka i branża transportu wodnego), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 17 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2022 do 31.05.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

808 000,00 PLN

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego- OBSZAR X” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1017/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa Beneficjenta:     

Eduexpert Sp. z o.o.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Powrót do blogu