Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Cel projektu:
CEL 1 – Przygotowanie produktu i Spółki do procesu internacjonalizacji
CEL 2 – Przygotowanie marketingu Spółki do procesu internacjonalizacji
CEL 3 – Promocja Spółki i produktów na nowych rynkach docelowych

TYP PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

2020-03-02 – 2023-04-30

 

 

Grantobiorca: Eduexpert Sp. z o.o.

 

 

Powrót do blogu