Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.11.2020 do 28.02.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 439 340,00 zł

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.11.2020 do 28.02.2023, 8 zestawów narzędzi edukacyjnych do przedmiotów matematycznych – Obszar III.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,

Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

Pracownicy systemu oświaty,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Szkoły i placówki oświatowe,

Kuratoria oświaty,

Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,

Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 1 439 340,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2020 do 28.02.2023

Nazwa Beneficjenta:

Partner wiodący: 

Partner: 

Powrót do blogu