Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.

Operator projektu:

TYP PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja (Komponent III), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2022 – 31.08.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

129 800,00 Euro

Cel projektu:

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych  pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.

Powyższe cele programowe będą realizowane poprzez:

  • profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i poza formalnej,
  • mobilność studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami,
  • partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia.

Źródło finansowania: projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent III), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Operator programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Strona internetowa: https://radomskibiznes.pl/ 

Partnerzy:

Partner wiodący (Lead Partner) –  Izba Przemysłowo-Handlowo Ziemi Radomskiej

 

Radomska Izba stała się niemal rówieśnikiem wielkich przemian gospodarczych w Polsce i kapitalizmu rodzącego się w nowotworzonym państwie demokratycznym.

Zgodnie z przyjętą misją, Izba skoncentrowała swe działania wokół szeroko rozumianego wsparcia podmiotów gospodarczych, reprezentując ich interesy i promując ich dokonania. Aktualnie Izba jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzesza ponad 120 firm, wśród których znajdują się najważniejsze przedsiębiorstwa regionu. Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców i reprezentowanie ich w stosunku do władz administracyjnych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ich problemów gospodarczych i prawnych oraz  wspieranie wszystkich podmiotów gospodarczych z regionu.

Izba prowadzi szereg szkoleń, ułatwiających przystosowanie się przedsiębiorców do zmian zachodzących w przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz podnoszących kwalifikacje kadr, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej, prowadzi wywiadownię gospodarczą. Zajmuje się również działalnością wydawniczą i reklamową. Od wielu lat organizowane są przez Izbę spotkania Rady Przedsiębiorców, na których  poruszane są istotne dla środowiska tematy gospodarcze.

Eduexpert realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe od 2010. Firma wyspecjalizowała się w produkcji edukacyjnych materiałów cyfrowych, o wysokiej jakości. W ostatnich latach firma wyprodukowała kilkaset materiałów filmowych, animacji oraz cyfrowych treści spełniających standard WCAG 2.0, specjalne moduły treści dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i średnim. Firma realizuje z sukcesem projekty finansowane z dotacji unijnych, funduszy norweskich, jak i na zlecenie MEN. Zespół firmy składa się ze specjalistów merytorycznych, grafików, programistów, redaktorów treści i szerokiego grona osób współpracujących w zakresie tworzenia nowoczesnych e-materiałów wykorzystywanych przez młodzież i dorosłych.

Offshore Technical School (SOTS) jest to publiczna instytucja edukacyjna w Norwegii i wiodąca organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego dla przemysłu na poziomie uczelni technicznych. Program kształcenia w szkole łączy teorię i praktykę z doświadczeniem, które uczniowie zdobyli w przedsiębiorstwach w ramach kształcenia dualnego. Programy nauczania SOTS mają charakter interdyscyplinarny, a ich treść podlega przeglądowi pod kątem aktualności zmian zachodzących w przemyśle.

Operator projektu:

Powrót do blogu